Title Image

Jarlsberg i dag

forvaltning for fremtiden
Stamhuset Jarlsberg er en privat eiendom med spesielle juridiske regler. Stamhuset eier eiendommer i Tønsberg og Nøtterøy kommuner. I dag eier Stamhuset 3520 daa jordbruksjord, 2400 daa skog og ca 220 festetomter (utleie av rettighet til grunn), i tillegg 10 øyer i skjærgården. Øyene ligger i ”Færder Nasjonalpark” som også er ”Utvalgt Kulturlandskap i Landbruket”. Eiendommen rommer to naturreservat, Ilene og Gullkronene. Landbruksarealene ligger på slettelandskapet rundt gårdstunet og er klassifisert som ”nasjonalt verdifullt kulturlandskap”, og jevnt over er det strødd 74 automatisk fredede kulturminner.

Carl Nicolaus Wedel Jarlsberg er ansvarlig for forvaltningen av Stamhuset Jarlsberg. Han står for gårdsdriften, bygningsvedlikeholdet og utviklingen av eiendommen som til daglig betegnes Jarlsberg Hovedgård.

Det er en rekke bygninger som står på eiendommen, den fredede hovedbygningen, husmannsplasser, andre bolighus og driftsbygninger. Foruten å huse egen drift leies det ut ca 4300 m2 næringsareal, samt 20 boenheter. Hovedbygningen benyttes av familien og leies ikke ut.

Jarlsberg Hovedgårds jordbruksdrift er hovedsakelig produksjon av hvete. Samlet dekker gårdens og innleide arealer melforbruket til ca 27.000 mennesker i året. I vekstskiftet inngår for øvrig oljevekster, åkerbønner og konserveserter. Gården tilbyr også leiekjøring (jordbrukstjenester) til omkringliggende grunneiere/bønder.

Det er ca 220 festetomter under Jarlsberg i dag. Dette omfatter boliger, næringseiendommer og offentlige funksjoner som skoler, museum og idrettsplasser. Den mest spektakulære festetomten må være Slottsfjellet som festes bort til Tønsberg kommune. Festeeiendommene endrer seg over tid, det utvikles nye festetomter på for eksempel Barkåker Næringsområde, og enkelte velger og løse boligtomter inn i tråd med lovgivning.

Hovedbygningen sett fra Borggården.

Steinplukking blir vi aldri ferdige med!

Feltmarskalkens allé.

Stabburet – utbygget av tre generasjoner.