Title Image

Skog og jakt

rekreasjon og produksjon

SKOGBRUK

Jarlsberg har to hovedteiger; Greveskogen og parkskogene Gullkronene. Greveskogen er på ca 2.100 daa og ligger nord for Tønsberg. Treslagsfordelingen er ca halvparten nåletrær og halvparten løvtrær, løvtreandelen er stigende.

Det blir utført en aktiv skjøtsel av ungskog, etter hugst blir alltid naturlig foryngelse vurdert, men nyplanting utføres oftest hvis det er ønskelig med treslagsskifte eller nåletreproduksjon. Det produseres i Greveskogen ca 1.500 m3 årlig (tilvekst), av nyttbart tømmer tas det ut i snitt ca 1.250 m3. I tillegg til produksjon og rekreasjonsverdier er det flere registrerte kulturminner som Gravåsen ved Tomsbakken og Bruserud gravfelt. Av nyere tids kulturminner nevnes spesielt Brænderidammene i Tomsbakken, her ble det produsert opp mot 60.000 l sprit årlig tidlig 1800, i tillegg til bryggeri og mølle.

Store og Lille Gullkronene er en tvillingskog som har vært skjøttet som parkskog i flere hundre år. I 1981 ble skogene fredet som Naturreservat på grunn av ”…en variasjon og frodighet som er sjelden i Norge og som minner om mellomeuropeiske vekstforhold.” Skogene skjøttes i dag etter forvaltningsplan vedtatt av Fylkesmannens miljøvernavdeling. Store Gullkronene preges av det barokke aksesystem med monumentale alleer sannsynligvis plantet allerede i 1720. Rundt Lille Gullkronen ble det på samme tid etablert en hagtornhekk som skulle være ”så tett at ingen ulv kunne trenge igenem” fordi det skulle etableres dyrehave/hjortehegn. Etter 1848 ble både parken og Lille Gullkronen omlagt til den romantiske, Victorianske landskapsstilen med snirkelveier og utsiktspunkter. I tillegg til natur og kulturlandskapsverdier, er det i tillegg 37 registrerte automatisk fredede kulturminner i hovedsakelig form av gravhauger fra jernalderen. Den største og mest monumentale er Ratzebu høi i lille Gullkronen som er gjennomboret av grevlinghi.

Kjølen på replikaen av Osebergskipet er bygget av tømmer fra Jarlsberg.